Terms and Conditions

Добредојдовте на Foxit.mk!

Овие одредби и услови ги прикажуваат правилата и прописите за користење на веб-страницата на Foxit, лоцирана на https://foxit.sygnius.io.

Со пристапување на оваа веб-локација, претпоставуваме дека ги прифаќате овие одредби и услови. Не продолжувајте да го користите Foxit.mk доколку не се согласувате да ги почитувате сите одредби и услови наведени на оваа страница.

Колачиња:

Веб-страницата користи колачиња за да помогне во персонализирањето на вашето онлајн искуство. Со пристапот до Foxit.mk се согласивте да ги користите потребните колачиња.

Колаче е текстуална датотека што се поставува на вашиот хард диск од сервер на веб-страница. Колачињата не можат да се користат за извршување програми или за доставување вируси на вашиот компјутер. Колачињата се уникатно доделени за вас и можат да бидат прочитани само од веб-сервер во доменот што ви го издал колачето.

Може да користиме колачиња за собирање, складирање и следење на информации за статистички или маркетинг цели за да работиме со нашата веб-страница. Имате можност да прифатите или одбиете изборни колачиња. Постојат некои потребни колачиња кои се неопходни за функционирање на нашата веб-страница. Овие колачиња не бараат ваша согласност бидејќи секогаш функционираат. Ве молиме имајте на ум дека со прифаќање на потребните колачиња, вие прифаќате и колачиња од трета страна, кои може да се користат преку услуги обезбедени од трета страна доколку користите такви услуги на нашата веб-локација, на пример, прозорец за прикажување видео обезбеден од трети страни и интегриран во нашата веб-страница.

Лиценца:

Освен ако не е поинаку наведено, Foxit и/или неговите даватели на лиценца ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на Foxit.mk. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Можете да пристапите до ова од Foxit.mk за ваша лична употреба подложени на ограничувања поставени во овие правила и услови.

Не смеете:

 • Копирајње или повторно објавање материјал од Foxit.mk
 • Продавање, изнајмување или подлиценцирање материјал од Foxit.mk
 • Репродуцирање, дуплирање или копирање материјал од Foxit.mk
 • Предистрибуирање содржини од Foxit.mk

Овој договор ќе започне на датумот на овој договор.

Делови од оваа веб-локација им нудат на корисниците можност да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб-страницата. Foxit не филтрира, уредува, објавува или прегледува коментари пред нивното присуство на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на Foxit, неговите агенти и/или филијали. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. До степен што е дозволен со важечките закони, Foxit нема да биде одговорен за коментарите или каква било одговорност, штети или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на каква било употреба на и/или објавување и/или изглед на Коментарите на овој веб-страница.

Foxit го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани сите коментари што може да се сметаат за несоодветни, навредливи или да предизвикаат прекршување на овие Услови и правила.

Вие гарантирате и застапувате дека:

 • Имате право да ги објавувате коментарите на нашата веб-страница и ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;
 • Коментарите не навлегуваат во право на интелектуална сопственост, вклучително без ограничување авторски права, патент или заштитен знак на трета страна;
 • Коментарите не содржат клеветнички, клеветнички, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал, што претставува нарушување на приватноста.
 • Коментарите нема да се користат за барање или промовирање бизнис или обичај или презентирање комерцијални активности или незаконски активности.

Со ова му давате на Foxit неексклузивна лиценца за користење, репродуцирање, уредување и овластување други да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во која било и во сите форми, формати или медиуми.

Хиперврска до нашата содржина:

Следниве организации може да се поврзат до нашата веб-страница без претходно писмено одобрение:

 • Владини агенции;
 • Пребарувачи;
 • Новински организации;
 • Дистрибутери на онлајн директориуми може да се поврзат до нашата веб-локација на ист начин како што хиперлинкуваат до веб-страниците на други наведени бизниси; и
 • Акредитирани бизниси низ целиот систем, освен што бараат непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за собирање средства кои можеби не се хиперлинкуваат до нашата веб-страница.

Овие организации може да се поврзат со нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб-локацијата се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи и/или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

Може да разгледаме и одобриме други барања за поврзување од следниве видови организации:

 • вообичаено познати извори на информации за потрошувачите и/или деловните информации;
 • dot.com заедница сајтови;
 • здруженија или други групи кои претставуваат добротворни организации;
 • дистрибутери на онлајн директориуми;
 • интернет портали;
 • сметководствени, правни и консултантски фирми; и
 • образовни институции и трговски здруженија.

Ќе ги одобриме барањата за поврзување од овие организации доколку одлучиме дека: (а) врската нема да нè натера да изгледаме неповолно кон себе или кон нашите акредитирани бизниси; (б) организацијата нема негативни записи кај нас; (в) користа за нас од видливоста на хиперврската го компензира отсуството на Foxit и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурсите.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

Ако сте една од организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-страница, мора да не информирате со испраќање е-пошта до Foxit. Вклучете го вашето име, името на вашата организација, информациите за контакт, како и URL-то на вашиот сајт, списокот на какви било URL-адреси од кои имате намера да се поврзете до нашата веб-страница и списокот на URL-адресите на нашата веб-локација до кои сакате да врска. Почекајте 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации може хиперлинк до нашата веб-страница на следниов начин:

 • Со користење на нашето корпоративно име; или
 • Со користење на единствениот локатор на ресурси што е поврзан со; или
 • Употребата на кој било друг опис на нашата веб-страница е поврзана со тоа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страницата на страната што поврзува.

Нема да биде дозволено користење на логото на Foxit или други уметнички дела за поврзување без договор за лиценца за трговска марка.

Одговорност за Содржината:

Ние нема да бидеме одговорни за која било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Вие се согласувате да не заштитите и да не браните од сите тврдења што се покренати на вашата веб-страница. Ниту една врска(и) не треба да се појавуваат на која било веб-страница што може да се толкува како клевета, непристојна или криминална, или која ги прекршува, на друг начин крши или застапува прекршување или друго прекршување на правата на трета страна.

Резервација на Права:

Го задржуваме правото да бараме да ги отстраните сите врски или која било конкретна врска до нашата веб-страница. Вие одобрувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница на барање. Исто така, го задржуваме правото да ги измениме овие услови и правилата за поврзување во секое време. Со континуирано поврзување со нашата веб-страница, вие се согласувате да се обврзувате и да ги следите овие услови за поврзување.

Отстранување на врски од нашата веб-страница:

Доколку најдете некоја врска на нашата веб-страница која е навредлива од која било причина, можете слободно да контактирате и да не информирате во секој момент. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но не сме обврзани или да ви одговориме директно.

We do not ensure that the information on this website is correct. We do not warrant its completeness or accuracy, nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Одрекување:

До максималниот степен дозволен со важечкиот закон, ги исклучуваме сите застапувања, гаранции и услови кои се однесуваат на нашата веб-локација и користењето на оваа веб-локација. Ништо во ова одрекување нема да:

 • ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;
 • ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за измама или лажно лажно претставување;
 • ограничете која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен според важечкиот закон; или
 • исклучување на која било наша или ваша обврска што не може да биде исклучена според важечкиот закон.

Ограничувањата и забраните за одговорност поставени во овој дел и на друго место во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски кои произлегуваат од одрекувањето, вклучително и обврските што произлегуваат од договорот, во деликт и за прекршување на законската должност.

Сè додека веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедуваат бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од каква било природа.